top of page
Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze behandelingen ongeacht de wijze van financieren of verwijzing naar onze praktijk. De algemene voorwaarden informeren u over wat u van ons als praktijk en van onze behandelaren mag verwachten in een behandeling, en wat wij van u als cliënt en/of ouders verwachten gedurende de behandeling bij onze praktijk.

 

Wat u van ons mag verwachten:

 • De behandeling wordt geboden door gekwalificeerde behandelaren conform de eisen van de Jeugdwet, en zijn waar nodig ingeschreven in de benodigde registers.

 • De behandelaar neem contact op met cliënt en/of ouders/ gezaghebbenden voor het plannen van de behandelingen en evaluatiegesprekken, en draagt zorg voor bevestiging van de gemaakte afspraken.

 • Verantwoordelijkheid voor de behandeling vanaf start behandeling, dit is de eerste fysieke afspraak met onze behandelaar.

 • Niet zorginhoudelijke communicatie (bv. m.b.t. planning, doorgang, afmelding, etc.) kan op diverse manieren plaatsvinden (o.a. reguliere mail, berichtenservices, etc.). Bij communicatie over of met zorginhoudelijke informatie zal dit vanuit ons via beveiligde mail (Zorgmail) verzonden worden.

 • Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van voor de behandeling relevantie informatie.

 • Er wordt periodiek geëvalueerd over de behandeling, de eerste evaluatie is ongeveer 3 maanden na start van de behandeling, waarin wordt besproken of en hoe de behandeling wordt voortgezet. Waar nodig kunnen doelstellingen worden aangepast. Bij financiering vanuit de Jeugdwet gelden hiervoor de kaders die de bekostigende gemeente hierin stelt. Vanuit deze evaluaties zullen we tijdig zorgdragen dat de benodigde informatie en documenten aanwezig en ingevuld zijn voor verlenging van zorgbeschikkingen.

 • Wij dragen zorg voor terugkoppeling van de behandeling naar cliënt en gezaghebbenden, in overleg wordt bepaald hoe deze terugkoppeling plaatsvindt. Tevens dragen wij zorg voor verslaglegging van de behandeling, welke door cliënt of gezaghebbenden te allen tijde is op te vragen bij de behandelaar.

 • Indien door incidentele afwezigheid van de behandelaar de geplande behandeling geen doorgang kan vinden, dragen wij zorg voor tijdig informeren van cliënt.

 • Wij volgen de “Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” en handelen hiernaar.

 • Bij einde behandeling ontvangt u een (digitaal) exemplaar van het behandelplan/ eindverslag.

 

Wat wij van u verwachten:

 • U gaat akkoord met de voor behandeling gestelde doelen welke zijn opgenomen in het intakeverslag of het arrangement, welke u na het intakegesprek van ons ontvangt.

 • Bij verhindering dient tenminste 24 uur voor de behandeling te worden afgemeld, waarbij er geen kosten in rekening zullen worden gebracht. Bij afmelding minder dan 24 uur voor de behandeling behouden wij het recht voor om 50% van het geldende tarief voor behandeling in rekening te brengen bij cliënt en/of gezaghebbenden.

 • U meldt een wijziging van (contact)gegevens die relevant zijn per ommegaande aan ons, per email via administratie@e-i-e.nl.

 • Bij voorgenomen verhuizing naar een andere gemeente informeert u ons tenminste 4 weken voor verhuizing, indien er sprake is van gemeentelijke financiering vanuit de Jeugdwet. Indien door niet tijdige melding er geen aanspraak bestaat op financiering door de nieuwe gemeente vanuit de Jeugdwet, behouden wij het recht voor om het geldende tarief voor behandeling in rekening te brengen bij cliënt en/of gezaghebbenden.

 • Vragenlijsten kunnen van toepassing zijn voor, tijdens en na de behandeling. Deze zullen tijdig en volledig worden ingevuld en geretourneerd naar ons.

 • Het maken van huiswerkopdrachten kan onderdeel zijn van de behandeling, we verwachten dat deze opdrachten conform afspraak worden uitgevoerd.

 • Cliënt en gezaghebbenden zijn verantwoordelijk voor verlenging van zorgbeschikking door gemeente. Indien de verlenging niet tijdig plaatsvindt, kan dit leiden tot (tijdelijke) opschorting van de behandeling.

 

Gezamenlijk dragen we zorg voor:

 • Waar facturatie aan cliënt en/of gezaghebbenden plaatsvindt, vindt deze facturatie digitaal per maand plaats binnen 7 dagen na einde van de maand. Cliënt en gezaghebbenden dragen zorg voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van factuur.

 • De duur van de overeenkomst waarvoor de voorwaarden gelden is vanaf het moment van intakegesprek tot het moment van afronding van de behandeling met de eindevaluatie.

 • Wij leggen cliëntgegevens vast ten behoeve van onze wettelijke verplichtingen, alsmede een goede voortgang van de behandeling. Cliënt en gezaghebbenden gaan hiermee akkoord (zie ook privacyverklaring), en wij gaan hier zorgvuldig mee om conform AVG wetgeving.

 • Geanonimiseerde gegevens van behandelingen kunnen worden verstrekt aan derden voor statistische cijfers, onderzoek of publicaties (o.a. CBS, gemeenten, etc.).

 • Gegevens van cliënten en behandeling kunnen worden uitgewisseld met financier van het behandeltraject ten behoeve van verantwoording en financiering (o.a. gemeenten of hoofdaannemers).

 • Beide partijen kunnen ertoe besluiten dat de geboden zorg niet indicatief is voor de beschreven klachten, op basis waarvan de overeenkomst door beide partijen schriftelijk kan worden beëindigd. Indien de cliënt en/of gezaghebbenden niet de financierende partij zijn, zal dit altijd in overleg met de financierende partij moeten plaatsvinden.

 • Cliënt en/of gezaghebbenden kunnen aangeven bij welke partijen wij informatie mogen opvragen ten behoeve van de behandeling, en aan wie wij verslag mogen doen van de behandeling. Hierover zal te allen tijde afstemming zijn tussen behandelaar en cliënt en/of gezaghebbenden. Indien wij hierdoor niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen tegenover financier, dan kan dit leiden tot beëindiging van de zorg.

 

Daar waar deze voorwaarden niet toereikend zijn, zal er te allen tijde afstemming zijn tussen ons als zorgaanbieder en u als cliënt. Indien er vragen zijn over deze voorwaarden dan kunt u hiervoor terecht bij uw behandelaar of bij onze administratie (administratie@e-i-e.nl / 076-76202625).

bottom of page