I'm a title. Click here to edit me

Geschillen en klachten

EiE streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze professionals zijn in dit kader aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en orthopedagogen (NVO), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en bij de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

 

De NVO is een beroepsvereniging voor academisch geschoolde professionals. De vereniging richt zich op het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van o.a. het vak van de orthopedagoog/GZ-psycholoog. De orthopedagoog/GZ-Psycholoog valt onder het verenigingstuchtrecht en dient zich te houden aan de beroepscode van NVO. Hierin staan (kwaliteits) richtlijnen om het beroep van orthopedagoog uit te oefenen.

Meer informatie over de beroepscode vindt u op de site van de NVO: http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

De kwaliteit van ons werk vinden we erg belangrijk. Door een registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd wordt deze ook voor anderen aantoonbaar. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers over welk niveau van vakbekwaamheid hij of zij beschikt. Om de registratie te behouden , investeert de orthopedagoog/GZ-Psycholoog in het vakmanschap van de orthopedagoog/GZ-Psycholoog volgens de standaard die geldt voor orthopedagogen/GZ-Psychologen. Dit is voor u een garantie op kwaliteit!

Meer informatie over de beroepscode vindt u op de site van SKJ.

https://skjeugd.nl

 

De FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.

www.vaktherapie.nl

 

De NVPMT is een beroepsvereniging psychomotorisch therapeuten. 

www.nvpmt.nl

 

Ons werk blijft echter mensenwerk en het kan voorkomen dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door onze professional. Door dit kenbaar te maken, dient u een klacht in.

 

Wat kunt u doen bij een klacht:
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt.

 

stap 1:

Maak een afspraak en bespreek uw klacht met de behandelaar. Neem eventueel ouders of vertegenwoordiger(s) mee. Samen bespreken we dan hoe we de situatie kunnen oplossen.

 

stap 2:

Wanneer u na het bespreken van uw klacht met de betreffende behandelaar of wanneer de professional zich niet aan de beroepscode houdt kunt u uw klacht bij het College van Toezicht indienen of via WKKGZ. Het College van Toezicht is onderdeel van de NVO. Het College van Toezicht onderzoekt uw klacht en indien gegrond op inhoudelijke gronden kunnen zij een maatregel opleggen.
Vermeld in uw brief:
– uw naam, adres, woonplaats
– naam en werkadres van diegene die u aanklaagt
-omschrijving van de klacht
-of u deze klacht ook bij een andere tuchtrechtelijke instantie heeft ingediend
-zo mogelijk het artikel van de beroepscode waarop de klacht betrekking heeft

Stuur uw brief naar
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
t.a.v. ambtelijk secretaris van het College van Toezicht
Catharijnsesingel 47
3511 GC Utrecht

 

Binnen twee weken bericht het College van Toezicht u schriftelijk of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen. U wordt ook schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele procedures en termijnen. Het College van Toezicht doet schriftelijk uitspraak binnen acht weken na de afsluitende behandeling van de klacht en uiterlijk binnen zeven maanden na ontvangst van de klacht. Deze termijnen kunnen om gegronde redenen worden verlengd als het College de betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte stelt binnen de eerste zeven maanden.

  • Indien u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Toezicht, kunt u in hoger beroep gaan bij het College van Beroep. Het College van Toezicht en College van Beroep zijn onderdeel van de NVO en opereren onafhankelijk van elkaar. Het college van Beroep kan de uitspraak van het College van Toezicht bevestigen, wijzigen of vernietigen.

 

De gehele klachtenregeling van het College van Toezicht en College van Beroep vindt u op de site van de NVO: http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx

Registratie in deelnemersdossier
In alle gevallen wordt de klacht, de acties die ondernomen zijn om tot een oplossing te komen (wie, wat, wanneer), en de evaluatie momenten van deze acties geregistreerd in het persoonlijk dossier.

EiE - locatie Etten-Leur

Olympiade 43

4873 DA Etten-Leur

info@e-i-e.nl

www,e-i-e.nl

EiE - locatie Goes

Zuidvlietstraat 37

4461 GW Goes

info@e-i-e.nl

www,e-i-e.nl

hkz-logo-1.jpg