top of page

I'm a title. Click here to edit me

Klachtenregeling

EiE streeft naar een zo goed mogelijke hulpverlening aan jeugdigen in het kader van de Jeugdwet. Conform de bepalingen in de Jeugdwet streven we naar het verlenen van verantwoorde hulp die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend gericht op de reële behoefte van de jeugdige en zijn of haar systeem. Hiervoor werken we met een multidisciplinair team van professionals. Al deze professionals zijn aangesloten en/of geregistreerd bij de voor hen geldende kwaliteitsregisters en beroepsorganisaties:

 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)

Onze GZ-psychologen staan geregistreerd in dit register. Dit is een wettelijk register. Alleen degene die geregistreerd staan in dit register mogen een beschermde beroepstitel voeren en de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Mede door herregistratie en de wettelijke grondslag van dit register is de kwaliteit van de in dit register ingeschreven beroepen gewaarborgd.

Meer informatie over het BIG-register en de mogelijkheid tot het opzoeken van een zorgverlener vindt u op de site: https://www.bigregister.nl.

 

Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en orthopedagogen (NVO)

Dit is een beroepsvereniging voor academisch geschoolde professionals. De vereniging richt zich op het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van o.a. het vak van de orthopedagoog/GZ-psycholoog. De orthopedagoog/GZ-Psycholoog valt onder het verenigingstuchtrecht en dient zich te houden aan de beroepscode van NVO. Hierin staan (kwaliteits) richtlijnen om het beroep van orthopedagoog uit te oefenen.

Meer informatie over de NVO en haar beroepscode vindt u op de site: https://www.nvo.nl.

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan hiermee laten zien over welk niveau van vakbekwaamheid hij of zij beschikt. Om de registratie te behouden, investeert de professional in het vakmanschap die voor hem of haar geldt. Dit is voor u een garantie op kwaliteit!

Meer informatie over het kwaliteitsregister vindt de beroepscode vindt u op de site: https://www.skj.nl.

 

Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Geregistreerde vaktherapeuten voldoen minimaal aan een HBO-opleiding en hebben voor registratie een supervisie traject afgerond, en aangetoond te beschikken over voldoende werkervaring. Ook stelt het register eisen aan intervisie en nascholing, waardoor de kwaliteit van de therapeut gewaarborgd blijft.

Meer informatie over het “Register Vaktherapie” vindt u op de site: https://www.vaktherapie.nl.

 

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

Deze vereniging is één van de bij de FVB aangesloten verenigingen, specifiek bedoeld voor psychomotorische therapeuten. De aangesloten therapeuten voldoen daarmee aan de kwaliteitsborging van het “Register Vaktherapie” mede vanuit de specifiek voor deze therapeuten geldende kwaliteitscriteria.

Meer informatie over de beroepsvereniging voor psychomotorische therapeuten vindt u op de site: https://www.nvpmt.nl.

 

Ondanks alle zorg die wij stoppen in onze behandeling blijft het mensenwerk en kan er bij u onvrede ontstaan over deze behandeling. Deze klachtenregeling beschrijft voor u de mogelijkheden om deze onvrede kenbaar te maken.

 

Procedures voor klachten

Op basis van de Jeugdwet dient elke zorgverlener zorg te dragen dat cliënten, dit kan zijn de jeugdige maar ook zijn of haar ouders of anderszins gezaghebbende, hun onvrede of klachten over de behandeling van een professional kunnen melden. EiE biedt hiervoor verschillende procedures, welke los van elkaar kunnen worden gevolgd. U kiest dus zelf voor de weg die u wilt bewandelen.

 

Als er voor u onduidelijkheid bestaat in de mogelijkheden of niet weet of aan wie of waar u met uw vragen terecht kunt, dan kunt u te allen tijde gebruik maken van de Stichting JeugdStem: https://jeugdstem.nl/. Zij zijn er voor eenieder die te maken krijgt met jeugdhulp.  

U kunt uw onvrede of klacht richting EiE via de volgende procedures kenbaar maken. Zoals aangegeven bepaalt u welke procedure u kiest. Mocht een procedure geen bevredigend resultaat voor u opleveren, mag u te allen tijde een andere procedure doorlopen.

 

Procedure 1. Signalering richting uw behandelaar

U kunt uw onvrede mondeling (face to face of telefonisch) of schriftelijk (brief of email) kenbaar maken bij uw behandelaar. Op basis van uw melding zal de behandelaar contact met u opnemen en in overleg gaan hoe de ontstane situatie kan worden opgelost. Als u tezamen tot een oplossing komt, zult u hiervan altijd een bevestiging per email ontvangen van uw behandelaar.

 

Procedure 2. Signalering richting regiomanager

Als u uw onvrede binnen onze organisatie kenbaar wilt maken maar niet direct aan uw behandelaar, dan kunt u contact opnemen met zijn of haar leidinggevende. In alle gevallen is dit de regiomanager van EiE. U kunt uw melding telefonisch of via email doen, waarna de regiomanager met u hierover in gesprek zal gaan. Waar nodig zal de regiomanager de betrokken behandelaar betrekken in het overleg. Als u tezamen tot een oplossing komt, zult u hiervan altijd een bevestiging per email ontvangen van de regiomanager. De betreffende regiomanagers zijn:

West-Brabant: Maikel Mol (maikel@e-i-e.nl of 076-7620625)

Zeeland: Loesje Baarends (loesje@e-i-e.nl of 0118-435612)

 

Procedure 3. Contact opnemen met onze klachtenfunctionaris

Wij maken gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan u bijstaan bij het formuleren en indienen van uw klacht. Waar mogelijk zal de klachtenfunctionaris ook optreden als mediator tussen u en onze organisatie om tot een oplossing te komen.

Onze klachtenfunctionaris is werkzaam bij Zorgbelang Brabant Zeeland. De klachtenfunctionaris voor onze organisatie is mevrouw Daphne Snijders. U kunt met haar in contact komen via: dsnijders@zorgbelang-brabant.nl of 06-53884280. Klik hier voor een folder met meer informatie.

 

Procedure 4. Klacht indienen bij de klachtencommissie

Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, zijnde Klachtencommissie Zeeland. Een klacht kan daar worden ingediend waarna de voorzitter van de commissie bepaalt of uw klacht in behandeling wordt genomen. Neemt de commissie uw klacht in behandeling dan wordt deze verder onderzocht.  De commissie werkt op basis van het principe hoor-wederhoor en geeft op basis hiervan een oordeel met eventuele aanbevelingen. Als de commissie dit noodzakelijk acht kan er een hoorzitting worden georganiseerd waarbij alle partijen worden gehoord.  

Meer informatie over deze procedure en de werkwijze voor het indienen van een klacht vindt u op de site: https://www.viazorg.nl/klachtencommissie. Indien gewenst zijn er ook folders beschikbaar op onze locaties in Etten-Leur en Goes.

 

Afronding van de klacht

Gedurende het verloop van bovenstaande procedures en na afronding kan er te allen tijde contact worden opgenomen met de administratie van EiE over de (niet inhoudelijke) voortgang of vastlegging van de klacht. De afronding zal te allen tijde door EiE aan u worden bevestigd. U kunt de administratie bereiken via: administratie@e-i-e.nl of 076-7620625.

Waar nodig zal bij afronding van de klacht nog een afrondend gesprek plaatsvinden met de regiomanager om de gemaakte afspraken, advies en/of aanbevelingen vorm te geven. Van hetgeen besproken ontvangt u dan een schriftelijke bevestiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiebeheer: 1.0 - 11 november 2020

bottom of page