top of page
Privacyverklaring EiE

Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden verzamelen wij informatie van u, meestal ook gevoelige informatie. Deze informatie gebruiken wij ten behoeve van onze behandeling, maar ook om te voldoen aan onze (wettelijke) verplichtingen richting o.a. overheid, gemeenten en hoofdaannemers. Wij trachten altijd zo zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, maar informeren u ook graag hoe wij dit doen. Dit hebben we beschreven in onze privacyverklaring.

 

Welke gegevens worden geregistreerd

Wij beschikken over zogenaamde directe persoonsgegevens (o.a. naam, woonadres, geslacht) en bijzondere persoonsgegevens (o.a. over uw gezondheid). Deze gegevens registreren wij in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ZorgAdmin van Prosoftware, alsmede in diverse behandel gerelateerde documenten en overzichten (geborgd binnen EPD of Office365).

 

Hoe ontvangen wij deze gegevens

Bij aanmelding ontvangen wij deze informatie van degene die de aanmelding verzorgt, dit kunnen zijn gemeentelijke instanties, andere zorgaanbieders (waar u al in zorg bent) of u zelf. Deze informatie kan door ons op verschillende manieren worden ontvangen, digitaal, per post of via mondeling. Uitwisseling van informatie met gemeenten in het kader van de Jeugdwet gebeurd grotendeels via digitale berichten via het berichtenverkeer van iStandaarden. Indien wij informatie ontvangen van derde partijen gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan die derde partij.

De ontvangen gegevens verrijken wij met informatie ontvangen in de contactmomenten die wij met u hebben in ons aanmeldproces (o.a. triage en intakegesprek) en gedurende de behandeling.

 

Waarom registreren wij deze gegevens en informatie

Omdat wij werken binnen de richtlijnen van de Jeugdwet vloeit de registratie voort uit deze wetgeving. Dit betekent registratie voor juiste verantwoording van informatie naar opdrachtgevers en informatie die van belang is voor een goede zorgverlening. Daarnaast kunnen opdrachtgevers aanvullende eisen stellen voor registratie van gegevens, bijvoorbeeld in het kader van monitoring van de kwaliteit van geleverde zorg.

 

Wie hebben toegang tot uw gegevens en informatie

Al onze medewerkers waarvoor dit relevant is, bijvoorbeeld in het kader van administratieve handelingen of zorgverlening, hebben toegang tot uw gegevens. Zij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om, en hebben hiervoor ook een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast worden de gegevens geregistreerd in software, waarvoor wij met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst hebben.

Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met derde partijen in het kader van verantwoording of zorgverlening. Het delen van gegevens of informatie vindt alleen plaats als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en informatie

Wij gebruiken uw gegevens primair voor onze zorgverlening naar u als cliënt en/of gezaghebbenden. Daarnaast gebruiken wij de informatie noodzakelijk voor verantwoording richting onze opdrachtgevers, en de hieruit voortvloeiende verplichtingen. We gebruiken de gegevens en informatie niet voor andere doelen.

bottom of page